ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2024 URBAN HARING RUN en HET URBAN FIT FESTIVAL

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a) Evenement: een hardloopevenement gecombineerd met het Urban Fit Festival welke
  onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement.
  b) Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voordeelname aan het Evenement.
  c) Ondernemers: Organisaties, Bedrijven, Natuurlijke personen die zich verbinden aan de Urban Haring Run en/of deelnemen aan het Urban Fit Festival anders dan bij punt b) genoemd.
  d) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer/bezoeker aan het Evenement en/of het aanbieden van diensten, producten, activiteiten aan de Urban
  HaringRun c.q. aan het Urban Fit Festival.
  e) Organisator: stichting Urban Fit.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

  Artikel 2 Deelname
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet
  toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk tot 10 dagen voor het
  Evenement, na toestemming van de Organisator en tegen een vergoeding van
  administratiekosten á € 3,-.
 5. Indien een Deelnemer is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde
  inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 6. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief
  bestelde extra’s en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke
  deelname.
 7. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder “inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel moet dit worden: donaties aan de Stichting Urban Fit en eventueel bestelde extra’s.
  Uitzondering hierop is een eventueel besteld T-Shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar
  kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Bestelde t-shirts/merchandise worden
  wel geleverd. Bestellingen kunnen derhalve niet geannuleerd worden. Overige uitgaven,
  kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 8. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement
  voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen
  afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
  Zie ook artikel 7
 9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
  Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door een deelnemer / bezoeker in verband
  met de gemaakte kosten door de organisatie.
 10. Bedrijven, organisaties, natuurlijke personen die hun diensten en/of producten aanbieden,
  activiteiten organiseren, of op een andere manier betrokken zijn bij de Urban Haring Run
  en/of het Urban Fit Festival, doen dit geheel voor eigen rekening en risico. Alle punten onder Artikel 3 Aansprakelijkheid zijn hierop van toepassing.

  Artikel 3 Aansprakelijkheid
  Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
  Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle
  mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 11. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de
  Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 12. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
  nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
  zijn deelname aan het Evenement.
 13. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in
  zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij
  zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De
  Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de
  deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 14. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het
  Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
  aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 15. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op
  dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 16. Aanwezigheid op en Deelname aan activiteiten op het Urban Fit Festival is geheel op eigen
  risico van de bezoeker. De organisatie / Stichting Urban Fit kan op geen enkele wijze
  aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.
 17. De organisatie/Stichting Urban Fit draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele
  wijze aansprakelijk gesteld worden voor de geleverde diensten en producten van de
  deelnemende ondernemers, dan wel voor geleden schade die hieruit voortvloeit.
 18. Het achterlaten van spullen in de lockers is geheel voor eigen risico. De stichting Urban Fit is niet aansprakelijk voor eventueel verlies en/of beschadiging.

  Artikel 4 Portretrecht
  Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor
  openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en
  dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

  Artikel 5 Persoonsgegevens
  De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de
  Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van
  zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

  Artikel 6 Geschillenregeling
  Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

  Artikel 7
  Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden
  dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

.